Norges mest verdiskapende næring

16.09.2012

Petroleumsnæringen har gjennom snart femti års aktivitet på norsk sokkel vokst frem til å bli Norges viktigste næring. Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten rundt 300 000 mennesker, mens et høyt skattenivå og statens direkte eierskap bidrar til at hoveddelen av verdiskapningen på sokkelen tilfaller fellesskapet.

Siden det norske oljeproduskjon startet i 1971 er det hentet opp olje og gass for rundt 11.000 milliarder kroner fra norsk sokkel.

Hva betyr verdiskaping?

Det er en betegnelse på alle de som bidrar til å skape verdier i et samfunn gjennom kunnskap, rutiner, teknologi, kapital, arbeidskraft og råmaterialer.  Det er en felles definisjon som brukes likt over hele verden.

Hvor mye er verdiskapingen i hele Norge?

Når man måler verdiskapingen i et land kalles det brutto nasjonalprodukt, altså bruttoinnsatsen av alt arbeids som gjøres i privat og offentlig sektor lagt sammen.  Staten beregner at det i 2014 vil være på 3167 milliarder kroner.

Hvor mye er verdiskapingen i olje og gassindustrien?

Av bruttonasjonalproduktet i Norge i 2014 beregner staten at det utgjør 958,9 milliarder kroner. Det vil si at om lag en tredjedel av de 3167 milliardene som skapes i Norge i år.  Det inkluderer både produksjon av olje og gass, investeringer som en gjør på plattformer og skip samt alle de som jobber med petroleum.

Hvor mye eksporterer olje og gassindustrien og i forhold til alt som eksporteres fra Norge?

Det eksporteres om lag 900 milliarder kroner fra Norge i 2013. Av det så hadde Norges eksportert av olje og gass en verdi av ca 595 milliarder.  Men det er også slik at alle de som lager oljeutstyr, teknologi og systemer for å bruke dem, det vi kalle leverandørindustrien, eksporterte for ca 170 milliarder i 2013, i tillegg.  Det vil si 765 milliarder av 900 milliarder, eller 85% av all eksportverdi.

Hvor mange jobber i olje og gassindustrien?

Det jobber i dag om lag 300 000 direkte eller indirekte knyttet til norsk sokkel. 

Hvor mange jobber offshore?

I den samme rapporten viser tallene at det jobber om lag 25 500 mennesker offshore.  Det er over 100 nasjonaliteter representert, og mange er fra EU området.

Er det bare folk på Vestlandet som jobber i olje og gassindustrien?

Det er mennesker sysselsatt i olje og gassindustrien i alle fylker i Norge!  Selv om Rogaland og Hordaland er størst, kommer Akershus og Sør Trøndelag ikke langt bak.  Dessuten så vil stadig mer aktivitet i nord føre til flere arbeidstakere i Nord Norge i årene fremover.

Hvor stor andel av statsbudsjettet kommer fra olje og gassindustrien?

Andelen av statens inntekter til statsbudsjetter fra petroleumsvirksomheten utgjør 30% eller 344 milliarder kroner i 2014. Statsbudsjettet er på 1116 milliarder kroner totalt sett.

Hva mener norsk olje og gass om arbeidsplasser og verdiskaping?

Norges olje og gassressurser har vært en avgjørende ressurs for å utvikle vår økonomi.  I Løpet av 50 år har vi tatt steget fra et land som var gjennomsnittlig velstående i Europa til å bli et av verdens mest velstående land. 
Det kommer som følge av kloke politiske beslutninger, norsk kompetanseutvikling, forskning og hundretusenvis av arbeidere som har bygget den industrien vi har i dag. 
For fremtiden vil nye generasjoner jobbe med olje og gass og vi vil være Norges største industri i mange tiår fremover, med nye funn, ny teknologiutvikling og en verden som trenger mer kraft.